تلفن : 05143266148
ایمیل : khayyamind@gmail.com
از ساعت 7 الی 14.30

توجهکارجویان گرامی

فرصت های شغلی ثبت شده در این قسمت توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ثبت شده است و هئیت مدیره شهرک هیچ نظارت و تعهدی در قبال آگهی های درج شده ندارد