تلفن : 05143266148
ایمیل : khayyamind@gmail.com
از ساعت 7 الی 14.30

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

خدماتی

بهار آفرین خراسان

بهار آفرین خراسان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

شکوه مهر نیشابور

شکوه مهر نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

شیروان سوله خراسان

شیروان سوله خراسان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

زمان قطعه نیشابور

زمان قطعه نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

محروقی سید ابراهیم

محروقی سید ابراهیم

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

قالب سازان خیام نیشابور

قالب سازان خیام نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

غذائی کشاورزی ودامپروری نوش گل نیشابور

غذائی کشاورزی ودامپروری نوش گل نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

صنایع غذایی شادگل نیشابور

صنایع غذایی شادگل نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

ترنج فرآوران توس

ترنج فرآوران توس

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

محمدآداب

محمدآداب

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

احمد پورسینا

احمد پورسینا

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

ماشین سازی تراش ابزارنیشابور

ماشین سازی تراش ابزارنیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

مجتبی خیرآبادی

مجتبی خیرآبادی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

داود سیف آبادی

داود سیف آبادی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

اختر الکتریک خراسان

اختر الکتریک خراسان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

سعیداسلامی

سعیداسلامی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

تعاونی تولیدی خیام صنعت نیشابور

تعاونی تولیدی خیام صنعت نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

حسن ثابت ایمانی

حسن ثابت ایمانی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

غلامرضا حیدری

غلامرضا حیدری

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

تعاونی قدمگاه رضوی

تعاونی قدمگاه رضوی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

تعاونی دامداران پیشگام نیشابور

تعاونی دامداران پیشگام نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

خوراک دام و طیور پارس دانه

خوراک دام و طیور پارس دانه

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

علی صنعتی شرق

علی صنعتی شرق

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

مجتمع فرآوری گوشت خیام خاورمیانه

مجتمع فرآوری گوشت خیام خاورمیانه

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

غلامحسین پرتوی فر

غلامحسین پرتوی فر

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

هرم ماشینی نیشابور

هرم ماشینی نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

صنایع بهین اکسیر جوش

صنایع بهین اکسیر جوش

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

امیر نیکجو

امیر نیکجو

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

بنزو شیمی

بنزو شیمی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

سهیلا رحمانی

سهیلا رحمانی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

تعاونی فرآورده های گوشتی صدف بهاره شرق

تعاونی فرآورده های گوشتی صدف بهاره شرق

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

صنایع غذایی زرین شهد بینالود

صنایع غذایی زرین شهد بینالود

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

مروارید سازه بینالود

مروارید سازه بینالود

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

سید احمد امامیان

سید احمد امامیان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

شرق صنعت نیشابور

شرق صنعت نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

آسیا کاوان حسام

آسیا کاوان حسام

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

رایا شیمی پارسیان

رایا شیمی پارسیان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

مرتضی قدمگاهی

مرتضی قدمگاهی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

پردیس کاغذ پاژ

پردیس کاغذ پاژ

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

گروه صنعتی سپهر اطلس نگین نیشابور

گروه صنعتی سپهر اطلس نگین نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

کشت وصنعت پرندیس شرق

کشت وصنعت پرندیس شرق

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

مجتمع کشت و صنعت نگین شرق فتاحی

مجتمع کشت و صنعت نگین شرق فتاحی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

علی اکبر انصاری پور

علی اکبر انصاری پور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

بتن سقف خیام شرق

بتن سقف خیام شرق

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

محمد حیدری و حسن اردومه

محمد حیدری و حسن اردومه

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

مهتاب افروز نیشابور

مهتاب افروز نیشابور

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

پارت پلاستیک خراسان

پارت پلاستیک خراسان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

تولیدی و صنعتی فرآور ناز خراسان

تولیدی و صنعتی فرآور ناز خراسان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

سید ناصر سید موسوی

سید ناصر سید موسوی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

هادی بهمدی

هادی بهمدی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

خدماتی

سعید بانژاد

سعید بانژاد

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی