جستجو ( 311 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

کشت وصنعت پرندیس شرق

مواد غذایی

مجتمع کشت و صنعت نگین شرق فتاح

مواد غذایی

علی اکبر انصاری پور

مواد غذایی

بتن سقف خیام شرق

مواد غذایی

محمد حیدری و حسن اردومه

مواد غذایی

مهتاب افروز نیشابور

مواد غذایی

پارت پلاستیک خراسان

مواد غذایی

تولیدی و صنعتی فرآور ناز خراسا

مواد غذایی

سید ناصر سید موسوی

مواد غذایی

هادی بهمدی

مواد غذایی هادی بهمدی

سعید-بانژاد سعید بانژاد

مواد غذایی

سید جمال جلال زاده

مواد غذایی

سیدعلیرضا ضیائیان حسینیان

مواد غذایی

حسن اقبالی

مواد غذایی

مجید نوروز زاده رحیمی

مواد غذایی

تأمین قطعات خودرو صدرا پاژ

مواد غذایی ابراهیم عادلی فر

هادی برجی

مواد غذایی

تولیدی-سیمین-سپهر-بینالود تولیدی سیمین سپهر بینالود

مواد غذایی

حسین-صدیقی حسین صدیقی

مواد غذایی

محمد نیک مرام

مواد غذایی