جستجو ( 311 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

تعاونی تولیدی توانکار نیشابور

مواد غذایی

تعاونی-کشاورزی-دامداران-صنعتی-قدمگاه-رضوی-نیش تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی

مواد غذایی

محمد باقر ایروانی

مواد غذایی

قطعات محوری نفیس پارت بینالود

مواد غذایی

صنایع شیمیائی و پلیمری دنا نیش

مواد غذایی

کافتن

مواد غذایی

رضا دهقانی

مواد غذایی

شهر فیروزه

مواد غذایی

تعاونی آرد سربداران شهرستان نی

مواد غذایی آقای واسعی

پردیس کاغذ پاژ

مواد غذایی

آریا پلیمر نیشابور

مواد غذایی

فولاد اگزوز خراسان

مواد غذایی

تعاونی-راک-صنعت-نیشابور تعاونی راک صنعت نیشابور

مواد غذایی

صنایع غذایی لبن گستر بینالود

مواد غذایی

سامان ذوب خراسان

مواد غذایی

شیر نوش طوس

مواد غذایی

رنگ و لعاب پردیس

مواد غذایی

آرتا-صنعت-نیشابور آرتا صنعت نیشابور

مواد غذایی محمد رضا کارگزاری

بتول خطیبی

مواد غذایی

سفید گل نیشابور

مواد غذایی